Select Page

IZVAJANJE ZBIRNIH PREDMETOV 2023/2024

 

IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred)

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) določa, da si v 7., 8. in 9. razredu vsak učenec vsako leto izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure tedensko, če s tem soglašajo starši.

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je v 7., 8. ali 9. razredu lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih na predlog staršev, odloči pa ravnatelj. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali samo 1 uro tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se vpisujejo v glasbeno šolo naknadno, v mesecu avgustu, pa starši oddajo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Izbirni predmeti imajo povsem enak status kot drugi predmeti. Dobljene ocene so enakovredne drugim ocenam. Učenec mora v primeru nezadostne ocene pri izbirnem predmetu opravljati popravni izpit.

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024:

 

Spodnja Polskava (15 izbirnih predmetov):

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
7. razredi    
Glasbeni projekt 6 Rebeka Bračič
Likovno snovanje I 15 Lara Železnik
Šport za zdravje 25 Metka Štebih, Miran Klavž
Nemščina I 6 Irena Krajnc
Turistična vzgoja 4 Suzana Kristovič Sattler
Obdelava gradiv: les 16 Simona Potočnik
8. razredi    
Glasbeni projekt 5 Rebeka Bračič
Turistična vzgoja 11 Suzana Kristovič Sattler
Nemščina II 16 Irena Krajnc
Likovno snovanje II 17 Lara Železnik
Šport za sprostitev 20 Miran Klavž
Matematična delavnica 8 7 Nataša Kolednik
Načini prehranjevanja 4 Ksenija Rosc Benedejčič
9. razredi    
Glasbeni projekt 10 Rebeka Bračič
Nemščina III 1 Irena Krajnc
Izbrani šport: Odbojka 27 Miran Klavž
Likovno snovanje III 14 Lara Železnik
Filozofija za otroke: Jaz in drugi 8 Suzana Kristovič Sattler
Načini prehranjevanja 24 Ksenija Rosc Benedejčič

 

Pragersko (12 izbirnih predmetov)

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
7. razredi    
Turistična vzgoja 8 Bojana Marin
Likovno snovanje I 6 Lara Železnik
Šport za zdravje 19 David Lešnik
Nemščina I 9 Dolores Malić
Obdelava gradiv: les 7 Simona Potočnik
Sodobna priprava hrane 8 Natalija Hajšek
Gledališki klub 5 Martina Žaberl
8. razredi    
Nemščina II 1 Dolores Malić
Likovno snovanje II 6 Lara Železnik
Šport za sprostitev 15 David Lešnik
Gledališki klub 3 Martina Žaberl
Poskusi v kemiji 12 Natalija Hajšek
9. razredi    
Nemščina II 3 Dolores Malić
Izbrani šport: Odbojka 16 David Lešnik
Likovno snovanje III 15 Lara Železnik
Poskusi v kemiji 4 Natalija Hajšek

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. septembra 2014 se je začel uporabljati 22. člen prehodnih in končnih določb ZOsn, ki je v preteklih šolskih letih uvedel neobvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razrede.

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu so nemščina, računalništvo, umetnost, šport in tehnika. V 7., 8. in 9. razredu je neobvezni izbirni predmet nemščina. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

4.–6. RAZREDI ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
SPODNJA POLSKAVA    
Tehnika 15 Dušan Videčnik
Šport 16 Miran Klavž
ZGORNJA POLSKAVA    
DTJ: Nemščina (2 skupini) 29 Dolores Malić
Tehnika 13 Saša Pušaver
Šport (2 skupini) 30 Petra Jankovič, Miran Klavž
PRAGERSKO    
DTJ: Nemščina 20 Dolores Malić
Umetnost 15 Lara Železnik
Šport (2 skupini) 24 David Lešnik

 

Related Images:

Dostopnost