Select Page

Izbirni predmeti

Predstavitev izbirnih predmetov v šolskem letu 2023/2024

OPIS OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV – 7. razred, za leto 2023/2024

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/23 – 7. razred
Filozofija za otroke
Opis predmeta

Spoznavali, razvijali in urili bomo veščine kritičnega mišljenja, oblikovanja argumentov in zagovarjanja lastnih stališč, preko filozofskih vsebin oblikovali vprašanja o sebi in družbi, presojali pomen pravil, zakonov ter svobode za posameznika in družbo, razvijali vrednote, razmišljali o stereotipih in tabujih, …

Osnovne vsebine: Raziskovanje in mišljenje; Predpostavke in posledice mišljenja; Um, človek in kultura; Kdo sem?; Prav in narobe; Svoboda in pravila; Vrednote, dejstva, mnenje; Diskusija; Poštenost; Prijateljstvo; Družba; Zakon; Pravičnost;  izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

Učenci:

 • razvijajo veščine kritičnega mišljenja in argumentiranja,
 • s postavljanjem vprašanj in iskanjem odgovorov razširjajo predstave o svetu, družbi in sebi,
 • spoznavajo filozofe in njihova dela ter njihov vpliv na razvoj mišljenja,
 • spoznajo, primerjajo in vrednotijo pomen pravil in zakonov za delovanje posameznika in družbe,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Trajanje: 35 ur

Matematična delavnica 7
Opis predmeta

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku, vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike. Matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev, matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

Cilji predmeta

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja,
 • razvijajo prostorske predstave,
 • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Trajanje: 35 ur

Glasbeni projekt (GLP)

Temeljni namen izbirnega predmeta Glasbeni projekt je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del ter lastnih improvizacij. GLP je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in ga priporočam predvsem učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo, ter seveda tudi učencem, ki gojijo pozitiven odnos do glasbe.

 

Pri glasbenem projektu:

♫   uresničujemo glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas;

♫   oblikujemo ali poustvarjamo glasbeno predstavo, v kateri povezujemo različne umetniške

zvrsti in jih posredujemo šolskemu in širšemu občinstvu;

♫   raziščemo določeno glasbeno področje in ga predstavimo v zbirki ali šolskem glasilu;

♫   učimo se tehnik igranja na glasbila (Orffova, lastna, elektronska in posamezna klasična glasbila);

♫    ob glasbi se sproščamo, z njo se ukvarjamo tudi v prostem času;

♫    ob glasbenih dejavnostih razvijamo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotimo dosežke;

♫   oblikujemo svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika.

 

 

Zakaj h Glasbenemu projektu?

♫   ker igramo na inštrumente;

♫   ker imamo svoj band;

♫   ker izvajamo klasične in moderne skladbe;

♫   ker nastopamo na prireditvah;

♫   ker komponiramo lastne skladbe in jih tudi izvajamo;

♫   ker pridobivamo pozitivno samopodobo;

♫   ker skupinsko muziciranje ugodno vpliva na psihofizični razvoj človeka.

 

Preverjanje in ocenjevanje:

Oceno si učenci pridobijo s svojim glasbeno-teoretičnim znanjem, veščinami in spretnostmi. Te se kažejo predvsem v:

♫   pravilni uporabi inštrumentov in drugih pripomočkov;

♫   obvladovanju temeljnih tehnik petja in igranja na glasbila;

♫   obvladanju različnih pristopov pri raziskovanju glasbenega projekta in njegove predstavitve;

♫   aktivnem sodelovanju pri izvajanju inštrumentalnih skladb;

♫   poznavanju organizacije, vsebine, dejavnosti, sestavine in izvedbe določenega glasbenega

projekta.

 

Učiteljici Lucija Pocrnja in Rebeka Bračič

Gledališki klub
Opis predmeta

Namen izbirnega predmeta Glasbena dela je poznavanje izbora skladb različnih slogov, zvrsti in žanrov, oblikovanje osebne zbirke zvočnih posnetkov, igranje na posamezne inštrumente in poročanje  ter vrednotenje obiskanih glasbenih prireditev.

GLD je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in ga priporočam vsem učencem, ki gojijo pozitiven odnos do glasbe.

Cilji predmeta

 • ♫   učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
 • ♫   navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del;
 • ♫   ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije izražajo glasbena doživetja in predstave;
 • ♫   razvijajo sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
 • ♫   selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko posnetkov;
 • ♫   obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • ♫   iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

Zakaj h Glasbenim delom?

 • ♫   ker obiskujemo glasbene prireditve in koncerte klasične in popularne glasbe;
 • ♫   ker poslušamo in vrednotimo zvočne posnetke;
 • ♫   ker igramo na različne inštrumente;
 • ♫   ker izvajamo klasične in moderne skladbe;
 • ♫   ker nastopamo na javnih prireditvah;
 • ♫   ker si oblikujemo osebno zbirko zvočnih posnetkov.

Preverjanje in ocenjevanje:

Ocenjuje se učenčevo aktivno sodelovanje pri nalogah, ki se pri glasbenih delih delno omejijo na doživljajsko recepcijo. Seveda je ob tem potrebno pokazati tudi obvladovanje nekaterih glasbeno-teoretičnih prvin;

 • ♫   poznavanje izbora skladb;
 • ♫   razumevanje temeljnih značilnosti večjih glasbenih oblik;
 • ♫   prepoznavanje zasedb skladb in njihovih ustvarjalcev;
 • ♫   poznavanje temeljnih informacij o glasbenih ustvarjalcih in poustvarjalcih;
 • ♫   aktivnem sodelovanju pri izvajanju inštrumentalnih skladb.
Likovno snovanje 1
Opis predmeta

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE 1 dopolnjuje vsebine rednega  predmeta likovna umetnost v 7. razredu. Predmet sestavljajo likovna področja:

RISANJE:

na različne podlage (na papir, blago, steklo, na uporabne in okrasne predmete…) in z različnimi materiali (svinčnik, barvice, tuši, krede, oglje, voščenke, barve za blago, barve za steklo…)

SLIKANJE:

z različnimi vrstami barv na papir, platno, les, stene, keramiko…

KIPARSTVO:

izdelava kipov iz  gline, papirja, mavca, odlivanje kipov in  reliefov s tekočimi materiali (mavec, vosek

MODA: 

pomen risbe in barve  v modnem oblikovanju

spoznavanje dela  modnega oblikovalca

izdelava skladne  modne kompozicije ( čut za skladnost barv in oblik)

Cilji predmeta

 • razvoj domišljije, likovnega mišljenja, likovnega spomina, predstavljivosti in zmožnosti opazovanja
 • priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja
 • razumevanje sodobne vizualne komunikacije
 • razvijanje interesa za različne oblike likovne dejavnosti
 • razvoj odnosa do likovnih stvaritev in likovne kulturne dediščine
 • razvijanje zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah
 • razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnosti

Trajanje: 35 ur

Obdelava gradiv - les
Opis predmeta

Obdelava lesa je izbirni predmet, ki traja eno leto in je namenjen učencem sedmega razreda. Pri predmetu učenci pridobijo in dopolnijo znanja ter veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili pri predmetu TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA. Izdelke bodo načrtovali in izdelovali. Osnovno gradivo za izdelavo uporabnih izdelkov bo les, ki ga bomo kombinirali z drugimi materiali, kot so: papirna gradiva, usnje, mehka žica, umetne snovi. Prevladovalo bo predvsem praktično delo. Posebno skrb bomo namenili varstvu pri delu.

Cilji predmeta

 • Učenci: načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv,
 • izdelajo in pri praktičnem delu uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj,
 • merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki,
 • smotrno organizirajo delovno mesto in načrtujejo proizvodnjo,
 • spoznavajo nevarnosti pri delu in upoštevajo ukrepe za varno delo,
 • spoznajo elemente proizvodnega procesa,
 • praktično izdelajo preproste uporabne predmete,
 • razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelovalne postopke,
 • vzdržujejo obdelovalna orodja,
 • vrednotijo svoje delo in ocenijo funkcionalnost ter videz izdelka,
 • spoznavajo vplive tehnike in tehnologije na okolje.

Trajanje: 35 ur

Rastline in človek
Opis predmeta

Je enoletni predmet, pri katerem  bodo učenci spoznavali naslednje teme:

– UPORABNOST RASTLIN;

– RASTLINE V ČLOVEKOVI PREHRANI;

– ZDRAVILNE  RASTLINE;

–  KRMNE IN INDUSTRIJSKE  RASTLINE;

–  OKRASNE RASTLINE

Pouk bo temeljil na praktičnem delu katerega bomo obogatili z iskanjem informacij po medmrežju in drugih različnih viri.

Cilji predmeta

 • Spoznali bodo uporabnost rastlin od hortikulture, agronomije do živinoreje;
 • Seznanili se bodo z pomenom rastlin v človeški prehrani;
 • Spoznali bodo različne zdravilne rastline in njihovo uporabnost v   življenju;
 • Pripravili bodo različne zdravilne napitke, poparke…
 • Seznanijo se s krmnimi in industrijskimi rastlinam;
 • Spoznajo biološko pridelavo in predelavo hrane;

Trajanje: 35 ur

Sodobna priprava hrane
Opis predmeta

Pri predmetu SPH učence poučujemo o prehrani glede na ohranjanje zdravja. Učijo se o hranilnih snoveh, pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave. Pouk vklučoje teorijo in praktično delo.

Cilji predmeta

 • razvijajo mišljenje za preudarno odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja
 • nadgrajujejo vsebine pridobljene pri predmetu gospodinjstva
 • razvijajo individualno ustvarjalnost

Trajanje: 35 ur

Šolsko novinarstvo
Opis predmeta

Izbirni predmet Šolsko novinarstvo predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. Šolsko novinarstvo se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko in družbo. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili (branje in pisanje) učenci pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (zlasti sporočanje) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih\propagandnih besedil. Predmet šolsko novinarstvo je namenjen tudi pripravi in izdaji dveh izvodov šolskega časopisa – Ingoličev šolski dnevnik.

Cilji predmeta

 • Učenci, prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),
 • tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila,
 • ustvarjajo šolski časopis,
 • objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, posebnih oddajah radijskih postaj,
 • s prispevki se odzivajo na razne slovstvene razpise,
 • se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti, spoznajo osnove in temeljne metode znanstvenega raziskovanja jezika in književnosti,
 • proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice,
 • spoznavajo slovstveno folkloro in se seznanjajo z možnostmi njenega pridobivanja, urejanja, dokumentiranja in arhiviranja,
 • pridobivajo gradivo slovstvene folklore na terenu,
 • folklorno gradivo objavljajo v šolskih in javnih medijih,
 • uporabljajo priročnike, leksikone, slovarje.

Trajanje: 35 ur

Šport za zdravje
Opis predmeta

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje   in dobro počutje.

S svojimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela vadba prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih zrelosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami in z njimi uravnovesil negativne vplive poklicnega udejstvovanja. Z zdravim načinom življenja bo skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost, delovne sposobnosti in življenjski optimizem.

Cilji predmeta

 • zdrav telesni razvoj,
 • razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
 • osvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj,
 • seznanjanje s teoretičnimi vsebinami,
 • prijetno doživljanje športa, oblikovanje in
 • razvoj stališč navad in načinov ravnanja

Trajanje: 35 ur

Tuj jezik: Nemščina 1
Opis predmeta

V času vse intenzivnejšega evropskega razvoja in povezovanja ima učenje več tujih jezikov vedno večji pomen. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov. Pouk nemškega jezika poteka v povezavi z domačo kulturo in materinščino ter tako krepi tudi lastno identiteto.

Nemščina je TRILETNI PREDMET, ki se izvaja 2 uri tedensko od 7.do 9. razreda. Je za začetnike, lahko pa je tudi nadgradnja neobveznega izbirnega predmeta Nemščina in se lahko v OIP vpišejo tudi učenci, ki so predhodno obiskovali Nemščino. Učenec lahko po enem ali dveh letih nemščine zaključi z učenjem nemščine.

Učenje nemščine razvija komunikativne sposobnosti z dejavnostno naravnanim poukom; znotraj tega učenci razvijajo slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno sporočanje.

Pridobljeno znanje se ocenjuje dvakrat v vsakem polletju, in sicer ustno ter pisno.

Učenci pripravijo različne govorne nastope z uporabo IKT in sodelujejo v raznih projektih.

Učne teme: pozdravljanje in predstavljanje, šola, družina, čas in prosti čas, bivanje v mestu ali na deželi, živali, dežele nemškega govornega območja, počitnice, dopisovanje, nakupovanje, naročanje v restavraciji, žepnina, telo in zdravje, izleti in potovanja, prazniki, komunikacijska sredstva,…

V okviru pouka organiziramo strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer imajo učenci možnost komuniciranja z domačimi govorci.

Z obiskovanjem OIP Nemščina si učenec pridobi predznanje za nadaljnje šolanje v srednji šoli in na univerzi, se seznani in pripravi  na šolsko izmenjavo s šolami v Avstriji in Nemčiji ali celo na študij v tujini.

“Več jezikov znaš, več veljaš!”

Cilji predmeta

 • Učenci bodo pri pouku nemškega jezika:
 • razumeli učiteljeva navodila, vprašanja in se nanje odzivali,
 • razumeli pogovor v razredu in se vanj vključevali,
 • razumeli in brali krajša besedila,
 • sodelovali v pogovoru z učiteljem in sošolci,
 • znali postavljati vprašanja in nanje odgovarjati,
 • znali reševati pisne naloge,
 • znali sestaviti krajša besedila (npr. pismo),
 • znali pripraviti in predstaviti projektno nalogo, govorni nastop,…

Trajanje: 70 ur

Turistična vzgoja
Opis predmeta

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov.

Pouk bo potekal v učilnici, veliko časa pa bomo preživeli tudi izven učilnice. Namen tega predmeta je namreč, da učenci teorijo čimbolj povežejo s prakso v okolju, ki ga dobro poznajo. Obiskali bomo različne ustanove, ki so povezane s turizmom: Srednjo šolo za turizem in gostinstvo, MATIC, hotel, muzej, turistično kmetijo, grad…Učenci bodo z raziskovalnimi metodami (npr. z intervjujem, anketiranjem, zbiranjem, urejanjem in vrednotenjem informacij) samostojno prihajali do zaključkov, ki jih bodo v obliki poročil predstavili sošolcem. Ob tem se bodo usposabljali tudi za komuniciranje in javno nastopanje.

Vse šolsko leto bomo zbirali informacije o zanimivostih, s katerimi se ponaša Maribor in ki bi jih učenci želeli pokazati obiskovalcem. V zadnjem konferenčnem obdobju bomo zbrano gradivo povezali v celoto in pripravili ogled ali krajšo ekskurzijo po Mariboru.

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Cilji predmeta

 • učenci se seznanijo z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju in v Sloveniji,
 • spoznajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma,
 • vključujejo se v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega,
 • spoznavajo osnovne pojmu o turizmu, vrste turizma in turistične poklice,
 • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu
 • sodelujejo pri turističnem vodenju po domačem kraju,
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Trajanje: 35 ur

Verstva in etika I.
Opis predmeta

Poznavanje svetov verstev in njihovih etičnih načel pripomore k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture ter razumevanju sebe in drugih. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in razvijanje strpnosti ter sprejemanje drugačnosti. Vsebine se povezujejo z vsebinami obveznih predmetov (zgodovine, slovenščine, državljanske vzgoje), jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo.

Spoznavali bomo: verstva sveta – Krščanstvo, Islam, Budizem, tradicionalne religije; iskali in raziskovali vzore in vzornike, primerjali enkratnost in različnosti religij, spodbujali in urili reševanje nasprotij in dogovarjanja, izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

 • Učenci pridobijo objektivno znanje in razgledanost iz obravnavanega področja.
 • Razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svojih ciljih, zmožnostih in mejah.
 • Razvijajo sposobnost razumeti druge, z njimi sodelovati in reševati probleme.
 • Oblikujejo kritičen odnos do religijskih tradicij.
 • Spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij.

Trajanje: 35 ur

OPIS OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV – 8. razred, za leto 2023/2024

Računalništvo: Multimedija
Opis predmeta

Da je predstava o nečem bolj jasna, lahko informacijo podamo na različne načine: z napisanim besedilom, sliko, zvokom, animacijo ali živo, govorjeno besedo. Vse to vsebuje multimedijska predstavitev, ki jo učenci izdelajo pri tem predmetu. Spoznajo računalnik kot multimedijsko napravo, obenem ponovijo in nadgradijo splošno računalniško znanje in veščine. Spoznajo, zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega in pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev. Delajo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom, obdelujejo fotografije s slikarskimi programi, spoznajo točkovno in predmetno oblikovanje slik, izdelajo GIF animacijo, uporabijo računalnik kot pripomoček za delo z zvokom in spoznajo različne zapise zvoka. Glavni poudarek je na projektni nalogi s programom za izdelavo računalniških predstavitev Microsoft PowerPoint, seznanijo pa se bodo tudi z OpenOffice.org Impress. Naučijo se oblikovati prosojnice, vključiti učinke in animacije na predmetih, uporabiti prehode med stranmi, zvočne učinke, videoposnetke, oblikovne predloge, barvne sheme, itd. Temo naloge lahko učenec oz. skupina učencev izbere iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Vse računalniške dejavnosti opravijo v šoli, doma pa pripravljajo gradivo za svojo projektno nalogo. Učenci se bodo seznanili z osnovami digitalne fotografije, pravili kompozicije, z urejanjem in obdelavo fotografij, snemanjem in montažo video ter zvočnih posnetkov. Iz lastnih fotografij in videoposnetkov bo vsak učenec lahko ustvaril videospot priljubljene glasbene skupine.

Cilji predmeta

 • Razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,
 • primerjati kvaliteto različnih predstavitev informacije,
 • posneti fotografijo in jo obdelati (osnove),
 • posneti kratki film in ga zmontirati,
 • izdelali preprosto animacijo,
 • pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev,
 • spoznati programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint in Prezi.

Trajanje: 35 ur

Filozofija za otroke: Etična raziskovanja
Opis predmeta

Spoznavali, razvijali in urili bomo veščine kritičnega mišljenja, oblikovanja argumentov in zagovarjanja lastnih stališč, preko filozofskih vsebin oblikovali vprašanja o sebi in družbi, presojali pomen pravil, zakonov ter svobode za posameznika in družbo, razvijali vrednote, razmišljali o stereotipih in tabujih, …

Osnovne vsebine: Raziskovanje in mišljenje; Predpostavke in posledice mišljenja; Um, človek in kultura; Kdo sem?; Prav in narobe; Svoboda in pravila; Vrednote, dejstva, mnenje; Diskusija; Poštenost; Prijateljstvo; Družba; Zakon; Pravičnost;  izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

Učenci:

 • razvijajo veščine kritičnega mišljenja in argumentiranja,
 • s postavljanjem vprašanj in iskanjem odgovorov razširjajo predstave o svetu, družbi in sebi,
 • spoznavajo filozofe in njihova dela ter njihov vpliv na razvoj mišljenja,
 • spoznajo, primerjajo in vrednotijo pomen pravil in zakonov za delovanje posameznika in družbe,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Trajanje: 35 ur

Matematična delavnica 8
Opis predmeta

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku, vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike. Matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev, matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

Cilji predmeta

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja,
 • razvijajo prostorske predstave,
 • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Trajanje: 35 ur

Glasbeni projekt (GLP)

Temeljni namen izbirnega predmeta Glasbeni projekt je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del ter lastnih improvizacij. GLP je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in ga priporočam predvsem učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo, ter seveda tudi učencem, ki gojijo pozitiven odnos do glasbe.

 

Pri glasbenem projektu:

♫   uresničujemo glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas;

♫   oblikujemo ali poustvarjamo glasbeno predstavo, v kateri povezujemo različne umetniške

zvrsti in jih posredujemo šolskemu in širšemu občinstvu;

♫   raziščemo določeno glasbeno področje in ga predstavimo v zbirki ali šolskem glasilu;

♫   učimo se tehnik igranja na glasbila (Orffova, lastna, elektronska in posamezna klasična glasbila);

♫    ob glasbi se sproščamo, z njo se ukvarjamo tudi v prostem času;

♫    ob glasbenih dejavnostih razvijamo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotimo dosežke;

♫   oblikujemo svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika.

 

 

Zakaj h Glasbenemu projektu?

♫   ker igramo na inštrumente;

♫   ker imamo svoj band;

♫   ker izvajamo klasične in moderne skladbe;

♫   ker nastopamo na prireditvah;

♫   ker komponiramo lastne skladbe in jih tudi izvajamo;

♫   ker pridobivamo pozitivno samopodobo;

♫   ker skupinsko muziciranje ugodno vpliva na psihofizični razvoj človeka.

 

Preverjanje in ocenjevanje:

Oceno si učenci pridobijo s svojim glasbeno-teoretičnim znanjem, veščinami in spretnostmi. Te se kažejo predvsem v:

♫   pravilni uporabi inštrumentov in drugih pripomočkov;

♫   obvladovanju temeljnih tehnik petja in igranja na glasbila;

♫   obvladanju različnih pristopov pri raziskovanju glasbenega projekta in njegove predstavitve;

♫   aktivnem sodelovanju pri izvajanju inštrumentalnih skladb;

♫   poznavanju organizacije, vsebine, dejavnosti, sestavine in izvedbe določenega glasbenega

projekta.

 

Učiteljici Lucija Pocrnja in Rebeka Bračič

Gledališki klub
Opis predmeta

Gledališki klub je izbirni predmet, ki izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti. Znanje,  pridobljeno pri tem izbirnem predmetu, pa je nadgradnja dramskega krožka, ki so ga učenci obiskovali na razredni stopnji, oz. je dobra iztočnica za nadaljnje delo pri dramskem krožku.

Cilji predmeta

 • učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo,
 • spoznavajo gledališče,
 • sprejemajo besedila in predstave ter jih samostojno vrednotijo,
 • nastopajo na odru in se učijo delati v skupini,
 • sprejemajo kritike predstav v medijih in razpravljajo o njih,
 • samostojno ustvarijo manjšo gledališko predstavo ali krajše prizorčke,
 • pripravijo govorne nastope nedramskih besedil, predvsem poezije,
 • izražajo se z mimiko,  kretnjami,  gibanjem, govorom v odrskem prostoru.

Trajanje: 35 ur

Likovno snovanje 2
Opis predmeta

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJJE 2 dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost v 8. razredu. Predmet sestavljajo likovna področja:

RISANJE:

 • poglobijo znanje o pojmih: risarska modelacija, linearna perspektiva,…
 • fantazija
 • načini risanja vizualnega prostora na ploskvi (poklici: slikar, arhitekt, oblikovalec …)
 • razlike med risbo na ploskvi in črto v prostoru
 • likovno delo lahko nastane v povezavi z glasbo, ritmičnim gibanjem.
 • analogija kot način prevajanja glasbe v sliko

GRAFIKA:

 • uporabna (industrijska) grafika
 • pojem grafično oblikovanje in grafični oblikovalec
 • posebnosti slikovnih informacij vizualnih medijev
 • delo tiskarja
 • namen plakata
 • možnosti  računalniške  animacije

PROSTORSKO OBLIKOVANJE:

 • umetnost oblikovanja prostora
 • posebnosti sodobnih gradbenih materialov
 • pomen ureditve lastnega in skupnega okolja
 • pomen zaščite arhitekturne dediščine

KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA:

 • povezave ter razlike med likovno in pripovedno vsebino likovnih del

Cilji predmeta

 • razvoj domišljije, likovnega mišljenja, likovnega spomina, predstavljivosti in zmožnosti opazovanja
 • priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja
 • razumevanje sodobne vizualne komunikacije
 • razvijanje interesa za različne oblike likovne dejavnosti
 • razvoj odnosa do likovnih stvaritev in likovne kulturne dediščine
 • razvijanje zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah
 • razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnosti

Trajanje: 35 ur

Obdelava gradiv - les
Opis predmeta

Pri izbirnem predmetu obdelujemo umetne snovi. Izdelke načrtujemo in praktično izdelujemo.  Pri tem uporabljamo priročnike in druge vire ter si pomagamo s pridobljenim znanjem pri predmetu TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA in ostalih naravoslovnih predmetov.

Izdelujemo:

 • okraske in druge predmete  iz stiropora,
 • obeske  za ključe, obeske za verižice,… iz vlite prozorne umetne mase in drobnega predmeta v sredini,
 • obeske  za ključe, obeske za verižice,…iz umetne snovi v obliki granulata in praha,
 • uporabne predmete  iz plošč umetnih snovi: škatlice, pladnje, stojala za zgoščenke, prtičke, svinčnike,…
 • različne igračke po lastni zamisli,
 • predmete  v kombinaciji umetnih snovi in drugih materialov, kot so tekstil, papirna in lesna gradiva, mehkejša kovinska gradiva v obliki folij, plošč in žic,…
 • predmete po zamisli učencev.

Cilji predmeta

 • načrtovati izdelek,
 • narisati skice idejnih zamisli za izdelke,
 • z računalnikom ali ročno pripraviti tehnično dokumentacijo,
 • izdelati tehnološko dokumentacijo,
 • smotrno organizirati delovno mesto,
 • spoznati nevarnosti pri delu in upoštevati ukrepe za varno delo,
 • spoznati elemente proizvodnega procesa in organizirati proizvodnjo,
 • praktično izdelati preproste predmete iz umetnih snovi,
 • razvijati spretnosti in sposobnosti za različne obdelave,
 • pravilno izbrati in uporabiti orodja za obdelavo različnih gradiv,
 • vzdrževati obdelovalna orodja,
 • vrednotiti svoje delo in oceniti funkcionalnost ter videz izdelka,
 • spoznati vpliv tehnike in tehnologije na okolje.

Trajanje: 35 ur

Načini prehranjevanja
Opis predmeta

Načini prehranjevanja je enoletni predmet pri katerem bodo učenci spoznali naslednje teme:

 • PREHRANJENOST;
 • TRADICIONALNI IN DRUGAČNI NAČINI PREHRANJEVANJA;
 • PREHRANA V RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH;
 • PREHRANA V POSEBNIH RAZMERAH

Pri predmetu se ocenjuje praktično delo učenca, njegovi izdelki, ustvarjalnost, zanimanje in odnos do dela.

Cilji predmeta

 • Ugotavljajo prehranjenost v povezavi z zdravjem;
 • Spoznavajo in znajo narediti različne slovenske narodne jedi;
 • Seznanijo se s prehrano v različnih starostnih obdobjih;
 • Znajo načrtovati prehrano v družini in v posebnih razmerah;
 • Razumejo pomen zdrave prehrane in jo znajo pripraviti.

Trajanje: 35 ur

Poskusi v kemiji
Opis predmeta

Ste se že kdaj vprašali, kaj so snovi iz katerih je sestavljen svet, kakšne so njihove lastnosti, kako se snovi spreminjajo in kako izdelati boljše snovi pri tem pa varovati okolje. Na ta in številna druga vprašanja boste našli odgovore pri tem izbirnem predmetu, kjer so osnova za spoznavanje snovi poskusi. Na podlagi rezultatov lahko odgovorimo na vrsto vprašanj in tako bolje razumemo svet v katerem živimo.

Cilji predmeta

 • Na osnovi eksperimentiranja spoznavajo in razumevajo podobnosti in razlike med snovmi;
 • urijo se v osnovah eksperimentalnega, laboratorijskega in terenskega dela;
 • spoznajo pomen simbolov za označevanje naravnih snovi in ustrezno ravnanje z njimi;
 • spoznajo osnove laboratorijske steklovine, pribora in njihove uporabe;
 • poglobijo znanja o zaščitnih sredstvih in opremi;
 • spoznajo načine in pomen ustreznega zbiranja, odstranjevanja, recikliranja kemikalij;
 • usvojijo postopke eksperimentalnega dela od načrtovanja do izvajanja eksperimenta,
 • opazovanja, beleženja, analize in predstavitve, ter njihovo povezovanje s teorijo in okoljem.

Trajanje: 35 ur

Rastline in človek
Opis predmeta

Je enoletni predmet, pri katerem  bodo učenci spoznavali naslednje teme:

– UPORABNOST RASTLIN;

– RASTLINE V ČLOVEKOVI PREHRANI;

– ZDRAVILNE  RASTLINE;

–  KRMNE IN INDUSTRIJSKE  RASTLINE;

–  OKRASNE RASTLINE

Pouk bo temeljil na praktičnem delu katerega bomo obogatili z iskanjem informacij po medmrežju in drugih različnih viri.

Cilji predmeta

 • Spoznali bodo uporabnost rastlin od hortikulture, agronomije do živinoreje;
 • Seznanili se bodo z pomenom rastlin v človeški prehrani;
 • Spoznali bodo različne zdravilne rastline in njihovo uporabnost v   življenju;
 • Pripravili bodo različne zdravilne napitke, poparke…
 • Seznanijo se s krmnimi in industrijskimi rastlinam;
 • Spoznajo biološko pridelavo in predelavo hrane;

Trajanje: 35 ur

Šolsko novinarstvo
Opis predmeta

Izbirni predmet Šolsko novinarstvo predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. Šolsko novinarstvo se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko in družbo. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili (branje in pisanje) učenci pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (zlasti sporočanje) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih\propagandnih besedil. Predmet šolsko novinarstvo je namenjen tudi pripravi in izdaji dveh izvodov šolskega časopisa – Ingoličev šolski dnevnik.

Cilji predmeta

 • Učenci, prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),
 • tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila,
 • ustvarjajo šolski časopis,
 • objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, posebnih oddajah radijskih postaj,
 • s prispevki se odzivajo na razne slovstvene razpise,
 • se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti, spoznajo osnove in temeljne metode znanstvenega raziskovanja jezika in književnosti,
 • proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice,
 • spoznavajo slovstveno folkloro in se seznanjajo z možnostmi njenega pridobivanja, urejanja, dokumentiranja in arhiviranja,
 • pridobivajo gradivo slovstvene folklore na terenu,
 • folklorno gradivo objavljajo v šolskih in javnih medijih,
 • uporabljajo priročnike, leksikone, slovarje.

Trajanje: 35 ur

Šport za sprostitev
Opis predmeta

Program šport za sprostitev je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad, telesni razvoj ter usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj. S svojimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela vadba prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih zrelosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami in z njimi uravnovesil negativne vplive poklicnega udejstvovanja. Z zdravim načinom življenja bo skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost, delovne sposobnosti in življenjski optimizem.

Cilji predmeta

 • zdrav telesni razvoj,
 • razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
 • osvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj,
 • seznanjanje s teoretičnimi vsebinami,
 • prijetno doživljanje športa,
 • oblikovanje in razvoj stališč navad in načinov ravnanja.

Trajanje: 35 ur

Tuj jezik: Nemščina 2
Opis predmeta

V času vse intenzivnejšega evropskega razvoja in povezovanja ima učenje več tujih jezikov vedno večji pomen. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov. Pouk nemškega jezika poteka v povezavi z domačo kulturo in materinščino ter tako krepi tudi lastno identiteto.

Nemščina je TRILETNI PREDMET, ki se izvaja 2 uri tedensko od 7.do 9. razreda. Je za začetnike, lahko pa je tudi nadgradnja neobveznega izbirnega predmeta Nemščina in se lahko v OIP vpišejo tudi učenci, ki so predhodno obiskovali Nemščino. Učenec lahko po enem ali dveh letih nemščine zaključi z učenjem nemščine.

Učenje nemščine razvija komunikativne sposobnosti z dejavnostno naravnanim poukom; znotraj tega učenci razvijajo slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno sporočanje.

Pridobljeno znanje se ocenjuje dvakrat v vsakem polletju, in sicer ustno ter pisno.

Učenci pripravijo različne govorne nastope z uporabo IKT in sodelujejo v raznih projektih.

Učne teme: pozdravljanje in predstavljanje, šola, družina, čas in prosti čas, bivanje v mestu ali na deželi, živali, dežele nemškega govornega območja, počitnice, dopisovanje, nakupovanje, naročanje v restavraciji, žepnina, telo in zdravje, izleti in potovanja, prazniki, komunikacijska sredstva,…

V okviru pouka organiziramo strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer imajo učenci možnost komuniciranja z domačimi govorci.

Z obiskovanjem OIP Nemščina si učenec pridobi predznanje za nadaljnje šolanje v srednji šoli in na univerzi, se seznani in pripravi  na šolsko izmenjavo s šolami v Avstriji in Nemčiji ali celo na študij v tujini.

“Več jezikov znaš, več veljaš!”

Cilji predmeta

 • Učenci bodo pri pouku nemškega jezika:
 • razumeli učiteljeva navodila, vprašanja in se nanje odzivali,
 • razumeli pogovor v razredu in se vanj vključevali,
 • razumeli in brali krajša besedila,
 • sodelovali v pogovoru z učiteljem in sošolci,
 • znali postavljati vprašanja in nanje odgovarjati,
 • znali reševati pisne naloge,
 • znali sestaviti krajša besedila (npr. pismo),
 • znali pripraviti in predstaviti projektno nalogo, govorni nastop,…

Trajanje: 70 ur

Turistična vzgoja
Opis predmeta

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov.

Pouk bo potekal v učilnici, veliko časa pa bomo preživeli tudi izven učilnice. Namen tega predmeta je namreč, da učenci teorijo čimbolj povežejo s prakso v okolju, ki ga dobro poznajo. Obiskali bomo različne ustanove, ki so povezane s turizmom: Srednjo šolo za turizem in gostinstvo, MATIC, hotel, muzej, turistično kmetijo, grad…Učenci bodo z raziskovalnimi metodami (npr. z intervjujem, anketiranjem, zbiranjem, urejanjem in vrednotenjem informacij) samostojno prihajali do zaključkov, ki jih bodo v obliki poročil predstavili sošolcem. Ob tem se bodo usposabljali tudi za komuniciranje in javno nastopanje.

Vse šolsko leto bomo zbirali informacije o zanimivostih, s katerimi se ponaša Maribor in ki bi jih učenci želeli pokazati obiskovalcem. V zadnjem konferenčnem obdobju bomo zbrano gradivo povezali v celoto in pripravili ogled ali krajšo ekskurzijo po Mariboru.

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Cilji predmeta

 • učenci se seznanijo z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju in v Sloveniji,
 • spoznajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma,
 • vključujejo se v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega,
 • spoznavajo osnovne pojmu o turizmu, vrste turizma in turistične poklice,
 • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu
 • sodelujejo pri turističnem vodenju po domačem kraju,
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Trajanje: 35 ur

Verstva in etika II.
Opis predmeta

Poznavanje svetov verstev in njihovih etičnih načel pripomore k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture ter razumevanju sebe in drugih. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in razvijanje strpnosti ter sprejemanje drugačnosti. Vsebine se povezujejo z vsebinami obveznih predmetov (zgodovine, slovenščine, državljanske vzgoje), jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo.

Spoznavali bomo: verstva sveta – Krščanstvo, Islam, Budizem, tradicionalne religije; iskali in raziskovali vzore in vzornike, primerjali enkratnost in različnosti religij, spodbujali in urili reševanje nasprotij in dogovarjanja, izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

 • Učenci pridobijo objektivno znanje in razgledanost iz obravnavanega področja.
 • Razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svojih ciljih, zmožnostih in mejah.
 • Razvijajo sposobnost razumeti druge, z njimi sodelovati in reševati probleme.
 • Oblikujejo kritičen odnos do religijskih tradicij.
 • Spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij.

Trajanje: 35 ur

Vzgoja za medije: Televizija
Opis predmeta

To ni vzgoja za tiste, ki ne marajo TV! To je predmet za tiste, ki jih zanima delo novinarjev, snemalcev, napovedovalcev in še veliko stvari, povezanih s TV, ki pa so skrite očem gledalcev pred tv ekrani. Pri predmetu je veliko ustvarjalnega dela v skupini ali dvojicah. Učenci si ogledajo video posnetke, filme, delajo z računalnikom, pripravijo pogovore z poljubnimi gosti, se vživljajo v različne vloge, izdelajo lastne oddaje, snemajo, pripravijo kvize ali posnamejo reklame.

Cilji predmeta

 • Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev,
 • spoznajo nastanek in razvoj televizije,
 • seznanijo se z osnovnimi značilnostmi televizije,
 • odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi postajami,
 • spoznajo osnovne korake novinarskega dela

Trajanje: 32 ur

Življenje človeka na Zemlji
Opis predmeta

Pri predmetu je poudarjen odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od narave. Učenci spoznajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo.

Spoznavali bomo: tropske deževne gozdove, puščavski in polpuščavski svet – sožitje človeka in narave, monsunska območja – najgosteje naseljena območja na Zemlji, življenje na potresnih območjih, vulkanizem in življenje človeka v ognjeniški pokrajini, gorski svet, naravo in življenje ljudi v polarnih območjih, izbirne vsebine.

Cilji predmeta

 • Učenci razširijo osnovno geografsko znanje,
 • razširijo prostorske predstave o svetu,
 • podrobneje spoznavajo prilagajanje človeka naravnim pogojem,
 • spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Trajanje: 35 ur

OPIS OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV – 9. razred, za leto 2023/2024

Filozofija za otroke: Jaz in drugi
Opis predmeta

Spoznavali, razvijali in urili bomo veščine kritičnega mišljenja, oblikovanja argumentov in zagovarjanja lastnih stališč, preko filozofskih vsebin oblikovali vprašanja o sebi in družbi, presojali pomen pravil, zakonov ter svobode za posameznika in družbo, razvijali vrednote, razmišljali o stereotipih in tabujih, …

Osnovne vsebine: Raziskovanje in mišljenje; Predpostavke in posledice mišljenja; Um, človek in kultura; Kdo sem?; Prav in narobe; Svoboda in pravila; Vrednote, dejstva, mnenje; Diskusija; Poštenost; Prijateljstvo; Družba; Zakon; Pravičnost;  izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

Učenci:

 • razvijajo veščine kritičnega mišljenja in argumentiranja,
 • s postavljanjem vprašanj in iskanjem odgovorov razširjajo predstave o svetu, družbi in sebi,
 • spoznavajo filozofe in njihova dela ter njihov vpliv na razvoj mišljenja,
 • spoznajo, primerjajo in vrednotijo pomen pravil in zakonov za delovanje posameznika in družbe,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Trajanje: 32 ur

Glasbeni projekt (GLP)

Temeljni namen izbirnega predmeta Glasbeni projekt je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del ter lastnih improvizacij. GLP je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in ga priporočam predvsem učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo, ter seveda tudi učencem, ki gojijo pozitiven odnos do glasbe.

 

Pri glasbenem projektu:

♫   uresničujemo glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas;

♫   oblikujemo ali poustvarjamo glasbeno predstavo, v kateri povezujemo različne umetniške

zvrsti in jih posredujemo šolskemu in širšemu občinstvu;

♫   raziščemo določeno glasbeno področje in ga predstavimo v zbirki ali šolskem glasilu;

♫   učimo se tehnik igranja na glasbila (Orffova, lastna, elektronska in posamezna klasična glasbila);

♫    ob glasbi se sproščamo, z njo se ukvarjamo tudi v prostem času;

♫    ob glasbenih dejavnostih razvijamo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotimo dosežke;

♫   oblikujemo svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika.

 

 

Zakaj h Glasbenemu projektu?

♫   ker igramo na inštrumente;

♫   ker imamo svoj band;

♫   ker izvajamo klasične in moderne skladbe;

♫   ker nastopamo na prireditvah;

♫   ker komponiramo lastne skladbe in jih tudi izvajamo;

♫   ker pridobivamo pozitivno samopodobo;

♫   ker skupinsko muziciranje ugodno vpliva na psihofizični razvoj človeka.

 

Preverjanje in ocenjevanje:

Oceno si učenci pridobijo s svojim glasbeno-teoretičnim znanjem, veščinami in spretnostmi. Te se kažejo predvsem v:

♫   pravilni uporabi inštrumentov in drugih pripomočkov;

♫   obvladovanju temeljnih tehnik petja in igranja na glasbila;

♫   obvladanju različnih pristopov pri raziskovanju glasbenega projekta in njegove predstavitve;

♫   aktivnem sodelovanju pri izvajanju inštrumentalnih skladb;

♫   poznavanju organizacije, vsebine, dejavnosti, sestavine in izvedbe določenega glasbenega

projekta.

 

Učiteljici Lucija Pocrnja in Rebeka Bračič

Izbrani šport: Odbojka
Opis predmeta

Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbirnim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Izbrani šport odbojka je namenjen tako učencem kot učenkam, ki bi radi svoje osnovno znanje, pridobljeno pri rednih urah športne vzgoje, nadgradili in izpopolnili z zahtevnejšimi tehnično taktičnimi elementi. Poleg že znanih igralnih različic se bodo učenci naučili igrati tudi v naprednejših igralnih postavitvah, seznanili se bodo s teoretičnimi vsebinami ter dodatno poskrbeli za skladen telesni razvoj ter razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Odbojko bodo doživljali kot prijetno moštveno igro, v kateri prevladujeta sodelovanje in ekipni duh.  V 9. razredu je izbirnemu predmetu namenjenih 32 ur, ki so enakomerno razporejene skozi celo šolsko leto.

Cilji predmeta

 • usvajanje in izpopolnjevanje znanja vseh odbojkarskih igralnih prijemov : servisa, sprejema servisa, podaje, napadalnega udarca, bloka in sprejema udarca,
 • naučiti igro v modelu odbojke 3 : 3, 4 : 4, 6 : 6
 • naučiti odbojkarskih pravil in sodniških znakov in sojenja,
 • krepitev sodelovanja med učenci.

Trajanje: 32 ur

Likovno snovanje 3
Opis predmeta

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE 3 dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost v 9. razredu. Predmet sestavljajo likovna področja:

RISANJE:

 • zlati rez ( risanje  kompozicije  s pomočjo zlatega reza)
 • obrnjena perspektiva, aspektiva (sploščenje), anamorfoza (popačenje)
 • razvijanje občutka za prostorske odnose

KIPARSTVO: 

 • kip in ambient (izdelava instalacije)
 • povezanost  kiparskega in zunanjega prostora

PROSTORSKO OBLIKOVANJE:

 • načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju (fotografiranje glavnih prostorskih tvorb v domačem kraju, izvedba makete…)
 • oblikovani prostor kot kulturna dobrina

VIDNA SPOROČANJA (VIZUALNE  KOMUNIKACIJE)

 • vizualna sporočila in likovna vsebina (oblikovanje estetskega vizualnega sporočila)
 • vizualni mediji (sestava preproste kompozicije in izdelava senčne slike ali fotograma

Cilji predmeta

 • razvoj domišljije, likovnega mišljenja, likovnega spomina, predstavljivosti in zmožnosti opazovanja
 • priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja
 • razumevanje sodobne vizualne komunikacije
 • razvijanje interesa za različne oblike likovne dejavnosti
 • razvoj odnosa do likovnih stvaritev in likovne kulturne dediščine
 • razvijanje zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah
 • razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnosti

Trajanje: 32 ur

Načini prehranjevanja
Opis predmeta

Načini prehranjevanja je enoletni predmet pri katerem bodo učenci spoznali naslednje teme:

 • PREHRANJENOST;
 • TRADICIONALNI IN DRUGAČNI NAČINI PREHRANJEVANJA;
 • PREHRANA V RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH;
 • PREHRANA V POSEBNIH RAZMERAH

Pri predmetu se ocenjuje praktično delo učenca, njegovi izdelki, ustvarjalnost, zanimanje in odnos do dela.

Cilji predmeta

 • Ugotavljajo prehranjenost v povezavi z zdravjem;
 • Spoznavajo in znajo narediti različne slovenske narodne jedi;
 • Seznanijo se s prehrano v različnih starostnih obdobjih;
 • Znajo načrtovati prehrano v družini in v posebnih razmerah;
 • Razumejo pomen zdrave prehrane in jo znajo pripraviti.

Trajanje: 32 ur

Poskusi v kemiji
Opis predmeta

Ste se že kdaj vprašali, kaj so snovi iz katerih je sestavljen svet, kakšne so njihove lastnosti, kako se snovi spreminjajo in kako izdelati boljše snovi pri tem pa varovati okolje. Na ta in številna druga vprašanja boste našli odgovore pri tem izbirnem predmetu, kjer so osnova za spoznavanje snovi poskusi. Na podlagi rezultatov lahko odgovorimo na vrsto vprašanj in tako bolje razumemo svet v katerem živimo.

Cilji predmeta

 • Na osnovi eksperimentiranja spoznavajo in razumevajo podobnosti in razlike med snovmi;
 • urijo se v osnovah eksperimentalnega, laboratorijskega in terenskega dela;
 • spoznajo pomen simbolov za označevanje naravnih snovi in ustrezno ravnanje z njimi;
 • spoznajo osnove laboratorijske steklovine, pribora in njihove uporabe;
 • poglobijo znanja o zaščitnih sredstvih in opremi;
 • spoznajo načine in pomen ustreznega zbiranja, odstranjevanja, recikliranja kemikalij;
 • usvojijo postopke eksperimentalnega dela od načrtovanja do izvajanja eksperimenta,
 • opazovanja, beleženja, analize in predstavitve, ter njihovo povezovanje s teorijo in okoljem.

Trajanje: 32 ur

Rastline in človek
Opis predmeta

Je enoletni predmet, pri katerem  bodo učenci spoznavali naslednje teme:

 • UPORABNOST RASTLIN;
 • RASTLINE V ČLOVEKOVI PREHRANI;
 • ZDRAVILNE  RASTLINE;
 • KRMNE IN INDUSTRIJSKE  RASTLINE;
 • OKRASNE RASTLINE

Pouk bo temeljil na praktičnem delu katerega bomo obogatili z iskanjem informacij po medmrežju in drugih različnih viri.

Cilji predmeta

 • Spoznali bodo uporabnost rastlin od hortikulture, agronomije do živinoreje;
 • Seznanili se bodo z pomenom rastlin v človeški prehrani;
 • Spoznali bodo različne zdravilne rastline in njihovo uporabnost v   življenju;
 • Pripravili bodo različne zdravilne napitke, poparke…
 • Seznanijo se s krmnimi in industrijskimi rastlinam;
 • Spoznajo biološko pridelavo in predelavo hrane;

Trajanje: 32 ur

Retorika
Opis predmeta

Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence in učenke seznaniti ne le s pojmi

prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani, tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Cilji predmeta

 • Učenci in učenke se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč.
 • Učenci in učenke se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Trajanje: 32 ur

Šolsko novinarstvo
Opis predmeta

Izbirni predmet Šolsko novinarstvo predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. Šolsko novinarstvo se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko in družbo. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili (branje in pisanje) učenci pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (zlasti sporočanje) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih\propagandnih besedil. Predmet šolsko novinarstvo je namenjen tudi pripravi in izdaji dveh izvodov šolskega časopisa – Ingoličev šolski dnevnik.

Cilji predmeta

 • Učenci, prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),
 • tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila,
 • ustvarjajo šolski časopis,
 • objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, posebnih oddajah radijskih postaj,
 • s prispevki se odzivajo na razne slovstvene razpise,
 • se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti, spoznajo osnove in temeljne metode znanstvenega raziskovanja jezika in književnosti,
 • proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice,
 • spoznavajo slovstveno folkloro in se seznanjajo z možnostmi njenega pridobivanja, urejanja, dokumentiranja in arhiviranja,
 • pridobivajo gradivo slovstvene folklore na terenu,
 • folklorno gradivo objavljajo v šolskih in javnih medijih,
 • uporabljajo priročnike, leksikone, slovarje.

Trajanje: 32 ur

Tuj jezik: Nemščina 3
Opis predmeta

V času vse intenzivnejšega evropskega razvoja in povezovanja ima učenje več tujih jezikov vedno večji pomen. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov. Pouk nemškega jezika poteka v povezavi z domačo kulturo in materinščino ter tako krepi tudi lastno identiteto.

Nemščina je TRILETNI PREDMET, ki se izvaja 2 uri tedensko od 7.do 9. razreda. Je za začetnike, lahko pa je tudi nadgradnja neobveznega izbirnega predmeta Nemščina in se lahko v OIP vpišejo tudi učenci, ki so predhodno obiskovali Nemščino. Učenec lahko po enem ali dveh letih nemščine zaključi z učenjem nemščine.

Učenje nemščine razvija komunikativne sposobnosti z dejavnostno naravnanim poukom; znotraj tega učenci razvijajo slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno sporočanje.

Pridobljeno znanje se ocenjuje dvakrat v vsakem polletju, in sicer ustno ter pisno.

Učenci pripravijo različne govorne nastope z uporabo IKT in sodelujejo v raznih projektih.

Učne teme: pozdravljanje in predstavljanje, šola, družina, čas in prosti čas, bivanje v mestu ali na deželi, živali, dežele nemškega govornega območja, počitnice, dopisovanje, nakupovanje, naročanje v restavraciji, žepnina, telo in zdravje, izleti in potovanja, prazniki, komunikacijska sredstva,…

V okviru pouka organiziramo strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer imajo učenci možnost komuniciranja z domačimi govorci.

Z obiskovanjem OIP Nemščina si učenec pridobi predznanje za nadaljnje šolanje v srednji šoli in na univerzi, se seznani in pripravi  na šolsko izmenjavo s šolami v Avstriji in Nemčiji ali celo na študij v tujini.

“Več jezikov znaš, več veljaš!”

Cilji predmeta

 • Učenci bodo pri pouku nemškega jezika:
 • razumeli učiteljeva navodila, vprašanja in se nanje odzivali,
 • razumeli pogovor v razredu in se vanj vključevali,
 • razumeli in brali krajša besedila,
 • sodelovali v pogovoru z učiteljem in sošolci,
 • znali postavljati vprašanja in nanje odgovarjati,
 • znali reševati pisne naloge,
 • znali sestaviti krajša besedila (npr. pismo),
 • znali pripraviti in predstaviti projektno nalogo, govorni nastop,…

Trajanje: 64 ur

Verstva in etika III.
Opis predmeta

Poznavanje svetov verstev in njihovih etičnih načel pripomore k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture ter razumevanju sebe in drugih. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in razvijanje strpnosti ter sprejemanje drugačnosti. Vsebine se povezujejo z vsebinami obveznih predmetov (zgodovine, slovenščine, državljanske vzgoje), jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo.

Spoznavali bomo: verstva sveta – Krščanstvo, Islam, Budizem, tradicionalne religije; iskali in raziskovali vzore in vzornike, primerjali enkratnost in različnosti religij, spodbujali in urili reševanje nasprotij in dogovarjanja, izbirne vsebine po želji učencev.

Cilji predmeta

 • Učenci pridobijo objektivno znanje in razgledanost iz obravnavanega področja.
 • Razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svojih ciljih, zmožnostih in mejah.
 • Razvijajo sposobnost razumeti druge, z njimi sodelovati in reševati probleme.
 • Oblikujejo kritičen odnos do religijskih tradicij.
 • Spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij.

Trajanje: 32 ur

Vzgoja za medije: Televizija
Opis predmeta

To ni vzgoja za tiste, ki ne marajo TV! To je predmet za tiste, ki jih zanima delo novinarjev, snemalcev, napovedovalcev in še veliko stvari, povezanih s TV, ki pa so skrite očem gledalcev pred tv ekrani. Pri predmetu je veliko ustvarjalnega dela v skupini ali dvojicah. Učenci si ogledajo video posnetke, filme, delajo z računalnikom, pripravijo pogovore z poljubnimi gosti, se vživljajo v različne vloge, izdelajo lastne oddaje, snemajo, pripravijo kvize ali posnamejo reklame.

Cilji predmeta

 • Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev,
 • spoznajo nastanek in razvoj televizije,
 • seznanijo se z osnovnimi značilnostmi televizije,
 • odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi postajami,
 • spoznajo osnovne korake novinarskega dela

Trajanje: 32 ur

Neobvezni izbirni predmeti

prazno
Prvi tuj jezik: Angleščina
Drugi tuji jezik | 4. - 9. razred
Opis predmeta

Učenec se v pouk vključi prostovoljno in ga mora obiskovati do konca tekočega šolskega leta.

 1. razred: 70 ur
 2. razred: 70 ur
 3. razred: 70 ur
 4. razred: 70 ur
 5. razred: 70 ur
 6. razred: 64 ur

Skupaj: 414 ur

Predlagani tuji jeziki: angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina in nemščina.

Prispevek k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti. Socialno pravičnejša družba (možnost učenja TJ za vse učence). Razlika med prvim in drugim TJ (2 TJ poudarja sporazumevalne zmožnosti).

Cilji predmeta

 • sprejemniške dejavnosti (poslušanje, branje),
 • interaktivne dejavnosti (govorno in pisno sporazumevanje),
 • tvorbne dejavnosti (preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku).
 • Izbirni operativni cilji.
Računalništvo | 4. - 6. razred
Opis predmeta

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc

Cilji predmeta

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo kreativnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • se seznanjajo z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem,
 • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja.
Umetnost | 4. - 6. razred
Opis predmeta

Izhodišča: razvojne značilnosti učencev v 2. VIO, didaktična izhodišča, kompetence za 21. stoletje, EU priporočila ter nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo,

cilj: učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje, izvajanje (izkušenjsko učenje in poučevanje) kulturno-umetniških del na enem izmed področij film, folklora, glasbo, gledališče (drama, lutke), likovno, literarno ustvarjalnost, ples, oblikovanje šolskih produkcij,

1-leten predmet, projektno zasnovan,
heterogene skupine.

Šport | 4. - 6. razred
Opis predmeta

Manjša gibalna dejavnost, sedeči način življenja, nezdrave prehranjevalne navade

Pomen gibalne aktivnosti (strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna)

Zlato obdobje gibalnega razvoja

Pozitivni vplivi gibanja

Cilji predmeta

Splošni cilji: učenec s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljša svojo gibalno kompetentnost.

 

Tehnika | 4. - 6. razred
Opis predmeta

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja.

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije predstavlja načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar jim razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco.

Spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

1-leten predmet

Sklopi:

 • papirna gradiva,
 • les,
 • umetne snovi,
 • Konstrukcije (odpiranje garažnih vrat, vrtenje ražnja, varovanje hiše z alarmom, spuščanje zapornic, dvižni most,…),
 • izbirne vsebine.

Related Images:

Dostopnost